Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2011

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ ;;!!

Α Ι Τ Η Σ Η

Του συλλόγου με την επωνυμία «Κέντρο Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής Προστασίας Β.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ», που εδρεύει στην Κοινότητα Γραμματικού Αττικής, θέση «Ρίζεζα» Τ.Κ. 190 07 και εκπροσωπείται νόμιμα.
Αρμόδιος: κ. Νίκος Μπούρμπος, Γραμματέας Συλλόγου
Δ/νση: Ευελπίδων 91 και Φιλοτίου 2, Αθήνα, Τ.Κ. 11362
Τηλ.: 210 8232254 – 6946 382898, Fax: 210 8229578
email: nb@bourboslawfirm.gr

ΠΡΟΣ

1) Την Περιφέρεια Αττικής
2) Τον κ. Περιφερειάρχη Αττικής
3) Την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής
________________________
Την 9/3/2011 επρόκειτο να συζητηθεί ενώπιον του Ε’ Τμήματος (Επταμελής Σύνθεση) του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό εκθέματος 44, αίτηση ακυρώσεως της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής κατά των κ.κ. Υπουργών α) Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, β) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, δ) Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ε) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στ) Πολιτισμού, για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 27081/07-07-2009 ΚΥΑ σχετικά με την «Ανανέωση (παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος) της υπ’ αριθμ. 136945/05-12-2003 ΚΥΑ με την οποία εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση “Μαύρο Βουνό” Γραμματικού». Κατά την ανωτέρω δικάσιμο ο εμφανισθείς πληρεξούσιος δικηγόρος για λογαριασμό της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής δήλωσε παραίτηση από του δικογράφου της ως άνω αιτήσεως ακυρώσεως.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 εδ. τρίτο του άρθρου 283 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. κδ’ του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010: «Οι εκκρεμείς, κατά την έναρξη ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους, δίκες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από τις ιδρυόμενες περιφέρειες, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για την κάθε μία από αυτές».
Περαιτέρω, από την παράγραφο 1 εδ. ε’ του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010, προβλέπεται ότι στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας περιλαμβάνεται «Η άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και η παραίτηση από αυτά».
Τέλος από τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 προβλέπονται οι αποφάσεις και πράξεις για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση ανάρτησης στο διαδίκτυο και οι οποίες δεν εκτελούνται εάν δεν έχει προηγηθεί η ανάρτησή τους στο Διαδίκτυο.
Ενόψει όλων των ανωτέρω αναφερομένων και δεδομένου ότι στα σχετικά περί δικών δικαιώματα και υποχρεώσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής υπεισήλθε η Περιφέρεια Αττικής, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν υπάρχει απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παραιτήσεως από την ασκηθείσα ως άνω αίτηση ακυρώσεως η οποία εκκρεμούσε προς εκδίκαση ενώπιον του ΣτΕ, εάν η απόφαση αυτή αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο και, τέλος, μας χορηγήσετε αντίγραφο αυτής της αποφάσεως εφόσον υφίσταται.

Αθήνα 11 Μαρτίου 2011
Για το σύλλογο
Ο Γραμματέας

Νίκος Μπούρμπος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου