Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αθήνα, 21-03-2011

Α Ι Τ Η Σ Η

Νικολάου Μπούρμπου, δικηγόρου και κατοίκου Αθηνών, Ευελπίδων αρ. 91 &
Φιλοτίου αρ. 2, Αθήνα Τ.Κ. 11362
Τηλ.: 210 8232254 - 6946 382898, Fax: 210 8229578
email: nb@bourboslawfirm.gr

ΠΡΟΣ

1) Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2) Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
________________________________
Α. - Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στις αρμοδιότητες της
Ε.Υ.Ε.Π. περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η διενέργεια ελέγχων για την
παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται
για την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων του Δημόσιου, του
ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού
τομέα, η εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παράβασης
αυτών καθώς και η διενέργεια ελέγχων δραστηριοτήτων που συνεπάγονται
καταστροφές του περιβάλλοντος εν γένει, επεμβάσεις σε ρέματα κ.λπ.
Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος που στελεχώνουν την Ε.Υ.Ε.Π., μπορούν να
διενεργούν αυτοψίες σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο ή δραστηριότητα
που υπάγεται στις διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος ή
επιβάλλεται για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της. Στο
πλαίσιο αυτό προβαίνουν σε ελέγχους και μετρήσεις, αλλά και στη
συλλογή κάθε χρήσιμου, κατά την κρίση τους, στοιχείου.
Ο Επιθεωρητής ή το κλιμάκιο Επιθεωρητών που ενήργησαν τον έλεγχο,
συντάσσουν έκθεση αυτοψίας μετά από κάθε έλεγχο. Εφόσον διαπιστωθεί
παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος ή των
περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί, συντάσσεται σχετική έκθεση
ελέγχου, η οποία επιδίδεται στον παραβάτη και καλείται σε απολογία
εντός πέντε ημερών.
Ο Επιθεωρητής Περιβάλλοντος συντάσσει στη συνέχεια αιτιολογημένη πράξη
βεβαίωσης ή μη της παράβασης. Αντίγραφο της πράξης βεβαίωσης της
παράβασης αποστέλλεται στην αρχή που χορήγησε στον παραβάτη την άδεια
κατασκευής του έργου ή, κατά περίπτωση, την ανανέωση αυτής, ενώ
αντίγραφο της εν λόγω πράξης διαβιβάζεται επίσης και στον αρμόδιο
εισαγγελέα πλημμελειοδικών για τυχόν αξιόποινες πράξεις.
Τέλος, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ρύπανση ή υποβάθμιση του
περιβάλλοντος ή άλλη παράβαση από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 30 του
Ν. 1650/86, όπως ισχύει, η Ε.Υ.Ε.Π. εισηγείται την επιβολή προστίμου.
Β.- Έπειτα από καταγγελίες κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Γραμματικού
διενεργήθηκαν από την ΕΥΕΠ/ΤΝΕ/ΥΠΕΚΑ την 21/10/2010 και 4/2/2011
αυτοψίες στον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ Γραμματικού.
Σε συνέχεια των διενεργηθεισών αυτοψιών συντάχθηκε η με αριθμ. πρωτ.
492/28-02-2011 σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία κοινοποιήθηκε στην ΔΕΚΕ
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ως φορέα υλοποίησης του ανωτέρω
έργου. Με την ως άνω έκθεση ελέγχου ο φορέας υλοποίησης του έργου
κλήθηκε όπως, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, απαντήσει επί των
διαπιστώσεων, ερωτημάτων και παραβάσεων που περιλαμβάνονται στην
έκθεση ελέγχου.
Επειδή, όπως έχω πληροφορηθεί, η ΔΕΚΕ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής δεν έχει απαντήσει επί των τεθέντων με την έκθεση ελέγχου
ζητημάτων ούτε έχει χορηγήσει τα αιτηθέντα στοιχεία.
Επειδή, συνεπεία των βροχοπτώσεων, τεράστια ποσότητα χώματος και άλλων
υλικών τα οποία είχαν εναποτεθεί στο χώρο κατασκευής του ΧΥΤΑ μαζί με
αιωρούμενα σωματίδια βεβαρυμένα από διάφορους ρυπαντές (γράσα, λάδια,
βαρέα μέταλλα, υδρογονάνθρακες) προερχόμενα από τη χρήση των βαρέως
τύπου οχημάτων και μηχανημάτων του εργοταξίου και με ειδικά απόβλητα
(καύσιμα και λιπαντικά) τα οποία θεωρούνται τοξικές και επικίνδυνες
ουσίες, παρασύρθηκαν από τα νερά της βροχής και μέσω του ρέματος που
διατρέχει τον ΧΥΤΑ κατέληξαν στη θάλασσα του Ευβοϊκού κόλπου.
Επειδή αποτέλεσμα της ως άνω εναπόθεσης του χώματος και των άλλων
υλικών στην προαναφερθείσα θαλάσσια περιοχή ήταν να δημιουργηθεί
ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος αλλά και διατάραξη της
οικολογικής ισορροπίας του θαλασσίου οικοσυστήματος της περιοχής.
Ειδικότερα η εναπόθεση των φερτών υλικών από τον ΧΥΤΑ στο βυθό της
θάλασσας σε μία έκταση μήκους άνω των 5 χιλιομέτρων και πλάτους άνω
των 500 μέτρων κλόνισε σοβαρά το τοπικό θαλάσσιο οικοσύστημα αφού
κάλυψε σε μεγάλη έκταση το βυθό της θάλασσας καταστρέφοντας πιθανότατα
ότι ζει και φύεται σ΄ αυτόν.
Επειδή η παροχέτευση διαφόρων υλικών από το ΧΥΤΑ προς το ρέμα και εν
τέλει στη θάλασσα στην περιοχή Σέσι Γραμματικού έγινε παρά τη σαφή
απαγόρευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που συνοδεύει το
έργο για απαγόρευση διάθεσης αδρανών προϊόντων χωματουργικών εργασιών
στο ρέμα και για την αποφυγή όδευσης αδρανών πρώτων υλών προς το ρέμα
περιοδικής ροής.
Επειδή τα ρέματα αποτελούν οικοσυστήματα με ιδιαίτερο μικροκλίμα που
συμβάλλουν πολλαπλώς στην ισορροπία του περιβάλλοντος δια των οποίων
συντελείται κυρίως η απορροή προς τη θάλασσα των πλεοναζόντων υδάτων
της ξηράς. Τα ρέματα ως στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν
αντικείμενα συνταγματικής προστασίας που αποβλέπει στη διατήρηση της
φυσικής τους κατάστασης και στη διασφάλιση της επιτελούμενης από αυτά
λειτουργίας της απορροής των υδάτων. Ο χώρος που καταλαμβάνει το ρέμα
χαρακτηρίζεται ως αποκλειστικά κοινόχρηστος χώρος και αποκλείεται κάθε
αλλοίωση της φυσικής τους κατάστασης με επίχωση ή κάλυψη της κοίτης
του.
Γ.- Ενόψει όλων των ανωτέρω παρακαλώ όπως με ενημερώσετε:
α) Εάν έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι και μετρήσεις για τη ρύπανση της
προαναφερομένης θαλάσσιας περιοχής, ποια τα αποτελέσματα αυτών και
ποια είναι η κατάσταση του θαλασσίου οικοσυστήματος σήμερα μετά την
εναπόθεση των φερτών υλικών από τον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ.
β) Εάν έχει συνταχθεί από τον Επιθεωρητή Περιβάλλοντος αιτιολογημένη
πράξη βεβαίωσης τυχόν παραβάσεων, το περιεχόμενο αυτής καθώς και την
αποστολή της ή μη στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
γ) Υπό την προϋπόθεση ότι έχει διαπιστωθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του
περιβάλλοντος, η ΕΥΕΠ έχει εισηγηθεί την επιβολή προστίμου;
δ) Σε ποιες άλλες ενέργειες πρόκειται να προχωρήσει η Ε.Υ.Ε.Π. για την
προστασία του περιβάλλοντος από την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.

Μετά τιμής,
Νίκος Μπούρμπος


oxixyta.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου