Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ...

ΣΧΟΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΗΣ Ε.Υ.Ε.Π. ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΕ

Όπως είναι γνωστό η Ε.Υ.Ε.Π. του ΥΠΕΚΑ μετά από καταγγελίες κατοίκων
της ευρύτερης περιοχής Γραμματικού που αφορούν τον υπό κατασκευή ΧΥΤΑ,
πραγματοποίησε την 21/10/2010 και 4/2/2011 δυο (2) αυτοψίες στο χώρο
υλοποίησης του έργου καθώς και στην ευρύτερη περιοχή. Σε συνέχεια των
αυτοψιών συντάχθηκε η με αριθμ. πρωτ. 492/28.02.2011 έκθεση αυτοψίας
στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται η διαπίστωση της ύπαρξης «δυο
ρεμάτων που διέρχονται μέσα από το χώρο του ΧΥΤΑ και τα οποία μετά την
συνένωσή τους, καταλήγουν στον Ν. Ευβοϊκό Κόλπο, πλησίον των παραλιών
του Μικρού και Μεγάλου Σεσίου». Στην ίδια έκθεση αυτοψίας αναφέρεται
η διαπίστωση απόθεσης μεγάλου όγκου των υλικών εκσκαφής στα πρανή της
όχθης του ρέματος, η σώρευση σημαντικού όγκου λόγω των ομβρίων υδάτων
εντός της κοίτης στα σημείο που κατασκευάζεται η Μονάδα Επεξεργασίας
των υγρών αποβλήτων και στο σημείο της κοίτης που έχει κατασκευαστεί
το υδραυλικό έργο, καθώς και η επέμβαση στην κοίτη, διαμόρφωση και
διαπλάτυνση αυτής με ταυτόχρονη εκρίζωση ή/και κοπή δένδρων. Τέλος με
την ίδια έκθεση αυτοψίας, πέραν των λοιπών ερωτημάτων επί τεχνικών
ζητημάτων, τίθεται το ερώτημα εάν έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμαστικές
γεωτρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ύψος και η διαμόρφωση του
υδροφόρου ορίζοντα. Η ανωτέρω έκθεση αυτοψίας κοινοποιήθηκε στη ΔΕΚΕ
προκειμένου να τοποθετηθεί και απαντήσει επί των διαπιστώσεων.
Η ΔΕΚΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής απέστειλε προς την Ε.Υ.Ε.Π.
την με αριθμ. πρωτ. 273/14.03.2011 απάντησή της με την οποία
τοποθετείται στα ερωτήματα που έθετε η έκθεση των Επιθεωρητών της
Ε.Υ.Ε.Π. Επί των απαντήσεων της ΔΕΚΕ έχω να παρατηρήσω τα εξής:
1.- Επί της υπάρξεως των δυο ρεμάτων
Η ΔΕΚΕ με την απάντησή της υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ρέματα στο
χώρο κατασκευής του ΧΥΤΑ αλλά ότι «Το γήπεδο του ΧΥΤΑ διατρέχουν δυο
αβαθείς κοιλάδες οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να
χαρακτηρισθούν ως ρέματα (περιοδική ροή επιφανειακών υδάτων) ή έστω
χείμαρροι (παροδική ροή επιφανειακών υδάτων), δεδομένου ότι δεν
υφίσταται ανάντη λεκάνη απορροής».
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία «Ρέμα είναι κάθε φυσική διαμόρφωση
του εδάφους σε αποδέκτη και αγωγό των νερών της βροχής ή της τήξης του
χιονιού ή των φυσικών πηγών και εξυπηρετεί την απορροή τους προς
άλλους μεγαλύτερης χωρητικότητας αποδέκτες, φυσικούς ή τεχνητούς
(ρέματα, ποτάμια, λίμνες, θάλασσα κ.λπ.) που βρίσκονται σε χαμηλότερες
στάθμες (ΥΑ 3046/304/ΦΕΚ 59 Δ’/3.2.1989). Στον χάρτη της Γεωγραφικής
Υπηρεσίας Στρατού της περιοχής του έργου αποτυπώνεται το ρέμα το οποίο
μάλιστα ξεκινά από την εν λόγω περιοχή και καταλήγει στον Ευβοϊκό
Κόλπο, βόρεια της παραλίας Σέσι, όπως διαπιστώνεται από την από
25/4/2005 έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. Επίσης η ύπαρξη του
ρέματος εντός του χώρου του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ είναι εμφανής στις
αεροφωτογραφίες της περιοχής του έργου από το έτος 1940 και μετά.
Περαιτέρω στον Γεωλογικό-Υδρογεωλογικό Χάρτη της Εγγύτερης Περιοχής
Έργου, ο οποίος προσαρτάται ως Σχέδιο με κωδικό ΒΑ α/α 20 στο
Παράρτημα IV της Μ.Π.Ε., αποτυπώνονται τα αναφερόμενα στην έκθεση
αυτοψίας της ΕΥΕΠ ρέματα. Καθίσταται συνεπώς εκ των ανωτέρω σαφής και
αναμφίβολη η ύπαρξη των ρεμάτων εντός του χώρου κατασκευής του ΧΥΤΑ
την οποία διαπίστωσε η αυτοψία της ΕΥΕΠ, καθώς και η απόληξή τους σε
μεγαλύτερο φυσικό αποδέκτη εκτός του χώρου του έργου τον οποίο και
μόνο αναφέρει η ΜΠΕ. Ο καινοφανής συνεπώς χαρακτηρισμός από τη ΔΕΚΕ
των ρεμάτων ως «αβαθών κοιλάδων» σε καμία επιστημονικό ή πραγματικό
στοιχείο δεν βρίσκει έρεισμα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ε.Υ.Ε.Π., στο από 14/4/2011 έγγραφό της
προς τη ΔΕΚΕ, επισημαίνει ότι, η αναφερόμενη στη ΜΠΕ «μικρή
μισγάγγεια» σχετικά με τη θέση του έργου, η οποία «εντοπίστηκε επί και
πέριξ του γηπέδου του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ φέρει αντίστοιχα
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά με την αναφερόμενη στην ΜΠΕ ως
«διαμορφωμένη κοίτη ρέματος» 300 μέτρα κατάντη του χώρου». Στο ίδιο
από 14/4/2011 έγγραφό της η ΕΥΕΠ αναφέρει επίσης ότι «κατά τη δεύτερη
αυτοψία και αρκετές ώρες μετά από βροχόπτωση, διαπιστώθηκε έντονη ροή
επιφανειακών (ομβρίων) υδάτων και παράσυρση υλικών που είχαν αποτεθεί
επί των κλιτύων της μισγάγγειας, ιδιαίτερα δίπλα στην υπό κατασκευή
Μονάδα Επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων». Τέλος ιδιαίτερη προσοχή
πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι στο ίδιο έγγραφο της ΕΥΕΠ σημειώνεται
ότι «με βάση τους συνημμένους στην ΜΠΕ χάρτες τα όρια της Ο.Ε.Δ.Α.
απέχουν περίπου 950 μέτρα από το σημείο εκβολής στη θάλασσα και όχι
2,5 χλμ. όπως αναφέρεται στην εγκεκριμένη ΜΠΕ».
2.- Επί της απόθεσης υλικών εκσκαφής στο ρέμα και της επεμβάσεως στην
κοίτη αυτού.
Με την από 14/3/2011 απάντησή της η ΔΕΚΕ υποστηρίζει ότι τα υλικά που
πλήρωσαν το φράγμα ανάσχεσης και στη συνέχεια επιβάρυναν τη θαλάσσια
περιοχή στο Σέσι δεν προέρχονται από τις χωματουργικές εργασίες του
ΧΥΤΑ αλλά πιθανόν να προέρχονται από την ευρύτερη περιοχή. Ως
αιτιολογία αναφέρεται από τη ΔΕΚΕ η απόσταση 2,5 χλμ. του ΧΥΤΑ από την
παραλία, απόσταση όμως που όπως προαναφέρθηκε διαψεύδεται από τους
χάρτες της ΜΠΕ, καθώς και η έλλειψη βλάστησης συνεπεία των πυρκαγιών
του 2009 με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συγκράτηση των υλικών στα
πρανή. Όμως η άποψη αυτή της ΔΕΚΕ έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσον με
την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι Επιθεωρητές όσον και με τη λογική.
Και τούτο διότι μια ανάλυση των υλικών που έχουν εναποτεθεί στο ρέμα
και στη θάλασσα θα αποδείκνυε αναμφισβήτητα εάν αυτά προέρχονται από
την ευρύτερη περιοχή ή αποτελούν τμήμα των υλικών (άργιλος κ.λπ.) που
μετέφερε η κατασκευάστρια Κοινοπραξία για την κατασκευή του ΧΥΤΑ.
Επιπλέον δεν δίδεται αιτιολογία γιατί ενώ οι πυρκαγιές έγιναν το έτος
2009 και φυσικά έκτοτε επακολούθησαν μεγάλες βροχοπτώσεις, πράγμα
συνηθισμένο στην περιοχή, εν τούτοις μέχρι την έναρξη των εργασιών
επιχωμάτωσης του ΧΥΤΑ το καλοκαίρι του 2010, ουδεμία πλήρωση του
φράγματος ανάσχεσης είχε συμβεί ούτε φυσικά οποιαδήποτε παράσυρση
υλικών στη θάλασσα, πράγμα που θα ήταν φυσικό να είχε συμβεί εάν
επρόκειτο για υλικά της εγγύτερης περιοχής και μάλιστα κατά τη
διάρκεια του χειμώνα και όχι με την πρώτη καλοκαιριάτικη μπόρα. Και
γιατί φυσικά, εάν ήταν έτσι, δεν συνέβη το ίδιο και στη θαλάσσια
περιοχή του Βαρνάβα που επίσης επλήγη από τις πυρκαγιές του 2009.
Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την απάντηση της ΔΕΚΕ προκύπτει η
επέμβαση της Κοινοπραξίας επί των υφισταμένων εντός του ΧΥΤΑ ρεμάτων.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «Με βάση τη μελέτη εφαρμογής του έργου, οι
εντός του γηπέδου του ΧΥΤΑ κοιλάδες, διαμορφώνονται και
στεγανοποιούνται ως τμήμα της λεκάνης απόθεσης (Α’ και Β’ Φάση), καθώς
και ως επίπεδα βάσης των κτιριακών έργων και του βιολογικού
καθαρισμού». Δηλαδή, με λίγα λόγια, τα ρέματα στον ΧΥΤΑ «βαπτίζονται»
αβαθείς κοιλάδες και καλύπτονται.
3.- Επί της πραγματοποιήσεως γεωτρήσεων για τον υδροφόρο ορίζοντα
Από την απάντηση της ΔΕΚΕ προκύπτει ότι κατά τη σύνταξη των
Γεωλογικών, Υδρογεωλογικών και Υδρολογικών μελετών στο στάδιο της
σύνταξης της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι οποίες στη
συνέχεια συμπεριλήφθηκαν για τη σύνταξη της ΜΠΕ, ουδεμία δοκιμαστική
γεώτρηση πραγματοποιήθηκε για να διαπιστωθεί το ύψος και η διαμόρφωση
του υδροφόρου ορίζοντα. Τούτο άλλωστε προκύπτει και από την ίδια την
ΜΠΕ η οποία αναφέρει ότι «... το πάχος της ακόρεστης ζώνης, δηλαδή το
βάθος στο οποίο πιθανά θα απαντάται ο υδροφόρος ορίζοντας ....»,
δηλαδή με λίγα λόγια συντάχθηκε και εγκρίθηκε μελέτη για τόσον
κεφαλαιώδους σημασίας για το περιβάλλον έργο στηριζόμενη όχι σε
πραγματικά και με επιστημονικό τρόπο τεκμηριωμένα στοιχεία αλλά σε
απλή πιθανολόγηση. Και η έλλειψη αυτή καθίσταται ακόμη πιο σοβαρή εάν
ληφθεί υπόψη ότι δοκιμαστικές γεωτρήσεις δεν πραγματοποιήθηκαν παρά το
γεγονός ότι ήταν γνωστό ότι στο χώρο όπου πρόκειται να κατασκευαστεί
το κύτταρο του ΧΥΤΑ υπάρχει από παλαιοτάτων χρόνων πηγάδι μόνιμα
πλήρες νερού του οποίου η στάθμη απαντάται σε βάθος 2,5 μέτρων από την
επιφάνεια. Καθίσταται συνεπώς σαφής εκ των ανωτέρω και ο λόγος για τον
οποίο δεν επιτράπηκε η διενέργεια διερευνητικής γεώτρησης στον χώρο
ΧΥΤΑ από τους ιδιώτες που επεδίωξαν να κάνουν το αυτονόητο δηλαδή αυτό
που δεν είχε κάνει η διοίκηση κατά το στάδιο της έγκρισης των
περιβαλλοντικών όρων.

Αθήνα 19 Απριλίου 2011
Νίκος Μπούρμπος
Δικηγόρος


ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:Από τα παραπάνω καθώς και από το από 14/4/2011 έγγραφο της ΕΥΕΠ προκύπτει:
1. Ότι ακόμα δεν έχει συνταχθεί η σχετική έκθεση ελέγχου.
2. Ότι το από 28/2/2011 έγγραφο της ΕΥΕΠ αποτελεί συνοπτική περιγραφή
των ευρημάτων της αυτοψίας.
3. Ότι η ΕΥΕΠ ουδόλως έχει αποστεί των αναφερομένων στην αυτοψία της
διαπιστώσεων και συνεπώς οι περί του αντιθέτου ισχυρισμοί δεν έχουν
βάση.

ΣΥΝΕΠΩΣ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ.
ΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Ο ΣΩΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ.

oxixyta.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου