Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

ΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-3-2011
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 9241/6209
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας : 115 25 Αθήνα
Πληροφορίες : Αντ. Νυδριώτης
Τηλέφωνο : 210-6709615
FAX : 210-6709645

Θέμα : “Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη διάνοιξη οδών πρόσβασης του έργου Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Χ.Υ.Τ.Α. στην Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α. Αττικής στη θέση “Μαύρο Βουνό” Γραμματικού για λόγους δημόσιας ωφέλειας”

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) “Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
3. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) “Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
4. Τις διατάξεις του Ν.2882/2-2-2001 (ΦΕΚ 17/Α/6-2-2001) «Κώδικας Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων» όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν.2985/4-2-2002 (ΦΕΚ 18/Α/4-2-2002) «Προσαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων στο Σύνταγμα».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Διατάγματος 25-11-29 «για κωδικοποίηση των κειμένων διατάξεων για κατασκευή και συντήρηση οδών».
7. Τις διατάξεις του Ν.653/1997 «περί υποχρεώσεως των παρόδιων ιδιοκτητών για τη διάνοιξη Εθνικών οδών κλπ» όπως συμπληρώθηκαν με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 62 του Ν.947/1979 και την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.960/1979, για την εκτέλεση των οποίων εκδόθηκε το Π.Δ. 929/1979 καθώς και τις διατάξεις του Ν.2052/1992.
8. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 5426/09-12-2010 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής (Τμήμα Υδραυλικών Έργων) και 5495/14-2-2011 (διευκρινιστικό έγγραφο) του Τμήματος Υδραυλικών Έργων της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μετά των συνημμένων του, από το οποίο προκύπτει ότι τα ζητήματα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 3 του Ν.2882/2001 έχουν εξετασθεί στο πλαίσιο τήρησης των διαδικασιών της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.2882/01, οι δε περιβαλλοντικοί όροι έχουν ορισθεί με την Κ.Υ.Α. 136945/5-12-2003 όπως παρακάτω αναφέρεται και τα οποία αφορούν πρόταση για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τη διάνοιξη οδών πρόσβασης του έργου Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Χ.Υ.Τ.Α. στην Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α. Αττικής στη θέση “Μαύρο Βουνό” Γραμματικού, για λόγους δημοσίας ωφελείας υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής έκτασης 74.520,76τ.μ. εκ των οποίων τα 48.364,243τ.μ.είναι δημόσια έκταση και τα 26.156,516τ.μ. είναι ιδιωτική έκταση, που εικονίζονται στα από Ιανουαρίου 2010 κτηματολογικά διαγράμματα, κλίμακος 1:500 (αριθμοί σχεδίων 13Ε-ΟΡ.01 έως και 13Ε-ΟΡ.19) και στους αντίστοιχους κτηματολογικούς πίνακες, τα οποία συντάχθηκαν από την Κ/Ξ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε., ελέγχθηκαν από τον επιβλέποντα οδοποιΐας πολιτικό μηχανικό κ. Ευάγγελο Σφακάκη και θεωρήθηκαν από το Διευθυντή ΔΕΚΕ Περιφέρειας Αττικής κ. Παπουτέ Ιωάννη την 30-7-2010.
9. Η απαλλοτρίωση αυτή, κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και θα συντελεστεί με δαπάνες που προβλέπονται από πιστώσεις του έργου.
10. Την με αριθμό πρωτοκόλλου Α.Π. 136945/5-12-2003 Κ.Υ.Α. Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – Εσωτερικών – Δημ. Διοίκησης – Υγείας και Πρόνοιας – Γεωργίας και Πολιτισμού περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο “Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση “ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ” Γραμματικού” του Νομού Αττικής, της οποίας η ισχύς έχει παραταθεί με την με υπ' αριθ. πρωτ. 27081/7-7-2009 Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών-ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. - Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγυης – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιστισμού και στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η υπό απαλλοτρίωση εδαφική έκταση των 74.520,76τ.μ.
11. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 1042/229/17-3-2011 εισήγηση του Προΐσταμένου Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής.
12. Το αριθ. 1672/355/17-3-2011 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής.

Αποφασίζουμε

Κηρύσσουμε την αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, για λόγους δημόσιας ωφέλειας, και ειδικότερα για τη διάνοιξη οδών πρόσβασης του έργου “Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων Χ.Υ.Τ.Α. στην Ο.Ε.Δ.Α. Β.Α. Αττικής στη θέση “Μαύρο Βουνό” Γραμματικού, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής έκτασης 74.520,76τ.μ. εκ των οποίων τα 48.364,243τ.μ. είναι δημόσια έκταση και τα 26.156,516τ.μ. είναι ιδιωτική έκταση και τα οποία εικονίζονται στα κτηματολογικά διαγράμματα, κλίμακος 1:500 (αριθμοί σχεδίων 13Ε-ΟΡ.01 έως και 13Ε-ΟΡ.19)
και στους αντίστοιχους κτηματολογικούς πίνακες, τα οποία συντάχθηκαν από την Κ/Ξ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε., ελέγχθηκαν από τον επιβλέποντα οδοποιΐας πολιτικό μηχανικό κ. Ευάγγελο Σφακάκη και θεωρήθηκαν από το Διευθυντή ΔΕΚΕ Περιφέρειας Αττικής κ. Παπουτέ Ιωάννη την 30-7-2010.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλουν δικαιώματα κυριότητας οι 1) Σαββόγλου Όλγα, 2) Μεξής Κωνσταντίνος, 3) Λαμπαδάριος Δημήτριος κλπ.

Στην έκταση που απαλλοτριώνεται δεν περιλαμβάνονται οι εκτάσεις οι οποίες στα
κτηματολογικά στοιχεία φέρονται ότι ανήκουν στο Δημόσιο.

Η απαλλοτρίωση αυτή, κηρύσσεται υπέρ του Δημοσίου, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και θα συντελεστεί με δαπάνες που προβλέπονται από πιστώσεις του έργου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

2 σχόλια:

 1. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
  Όπως είναι γνωστό η προθεσμία για την κατάθεση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της ανωτέρω απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής είναι εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ.
  Αναμένουμε την αντίδραση του Δήμου Μαραθώνος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΕΠΕΙΓΟΝ

  …..το ‘’ για λόγους δημόσιας ωφέλειας’’ είναι τόσο αυθαίρετο και εσφαλμένο όσο και η ΜΠΕ και ο ΠΕΣΔΑ που το ‘’στηρίζουν’’.

  Συνεπώς αυτή πράξη είναι απόλυτα καταδικάσιμη, απέναντι σε ένα σοβαρό δικαστήριο (διοικητικό αλλά και ποινικό-αστικό).

  Το ερώτημα είναι ποιό(ά) είναι αυτό(ά) το(ά) δικαστήριο(α) που έχει την δυνατότητα να εξετάσει το θέμα επί της ουσίας.

  (σοβαρές μελέτες αντίκρουσης τόσο της ΜΠΕ όσο και του ΠΕΣΔΑ , που εξηγούν τα πρόδηλα, έχω φροντίσει να έχουμε…)  Αθήνα 28/04/11

  Δ.Σ.ΔΑΜΑΣΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή