Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Μία ΜΗ απάντηση , που δημιουργεί πολλαπλά ερωτήματα ...

Δημοσιεύουμε κατ΄ αποκλειστικότητα , το κείμενο της απάντησης της ΔΕΚΕ στην από 28/02/2011 έκθεση αυτοψίας της ΕΥΕΠ, που κατά τη δήλωση του πληρεξουσίου του δικηγόρου ο Δήμος Μαραθώνος δεν είχε λάβει γνώση, και παρακαλούμε κάθε επιστήμονα, τεχνικό κ.λπ. για επισημάνσεις και παρατηρήσεις που μπορούν να βοηθήσουν.

Επιτροπή Γραμματικού κατά των ΧΥΤΑ 17/05/2011

oxixyta.blogspot.com


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14/3/2011

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αρ. Πρωτ. 273

ΑΤΤΙΚΗΣ 251, 304

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΡΟΣ: Υ.Π.Ε.Κ.Α.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ε.Υ.Ε.Π.)

Δ.Ε.Κ.Ε. Τομέας Νοτίου Ελλάδος Τμήμα Α’

Λεωφ.Κηφισίας 1-3 Αθήνα, 115 23

Ταχ. Δ/νση : Χαλκολονδύλη 15 FAX: 2108701883

Τ.κ. : 104 32 Αθήνα Κοιν: 1. Γρ. Γεν. Γραμματέα Αποκ.

Πληροφορίες : Αλ. Καλογερόπουλος, Διοίκησης Αττικής

Ι. Παπουτές Κατεχάκη 56, Αθήνα

Τηλέφωνο : 210 5201712 2. ΔΔΕ Αποκ. Διοίκησης Αττικής

FAX : 210 5238928 Ενταύθα

3. ΕΔΑΠ Αττικής

Συγγρού 98-100

FAX: 2131501501

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με το έργο «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης

Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) Βορειοανατολικής Αττικής στη θέση «Μαύρο Βουνό»

Γραμματικού (ΦΕΚ τ. Β. αρ. 1350/07.07.2009)».

Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. /ΥΠΕΚΑ/492 (σχ. 4746/25-11-2010) 28-2-2011

(αρ. πρωτ. ΔΕΚΕ/273/04-3-2011) με θέμα «Έργο Κατασκευής ΧΥΤΑ Γραμματικού».

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού με το οποίο μας διαβιβάστηκαν ερωτήματα της Ειδικής Υπηρεσίας των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) Τομέας Νοτίου Ελλάδος σας ενημερώνουμε ακολούθως:

Α. Σχετικά με τα δυο ρέματα που διατρέχουν τον χώρο εκτέλεσης των έργων

Α1. Το γήπεδο στο οποίο κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ Γραμματικού καταλαμβάνει έκταση 517 στρεμμάτων και έχει λοφώδη μορφολογία. Η περίμετρος της έκτασης ορίζεται κατά τα ¾ του μήκους της από τον υδροκρίτη της γεωμορφολογικής ενότητας. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η περιμετρική περίφραξη κατασκευάζεται κατά μήκος και επί του υδροκρίτη, εκτός από τη βόρεια πλευρά όπου το όριο του γηπέδου, και άρα η περίφραξη, οδεύει κάθετα στη βαθιά γραμμή (όπως βγαίνει η μισγάγγεια από το γήπεδο κατασκευής του έργου).

Το γήπεδο του ΧΥΤΑ διατρέχουν δυο αβαθείς κοιλάδες οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ρέματα (περιοδική ροή επιφανειακών υδάτων) ή έστω χείμαρροι (παροδική ροή επιφανειακών υδάτων), δεδομένου ότι δεν υφίσταται ανάντη λεκάνη απορροής.

Διαμορφωμένη κοίτη ρέματος υφίσταται κατάντη του χώρου και σε απόσταση 300 μ. περίπου.

Συμβατή με τα ανωτέρω είναι και η περιγραφή του χώρου στη σελίδα 4-58 της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ): «Η υπό εξέταση Θέση βρίσκεται σε μικρή μισγάγγεια, χωρίς ανάντη λεκάνη απορροής. Ο κύριος αποδέκτης των επιφανειακών νερών του χώρου είναι το ρέμα περιοδικής ροής, του οποίου η κύρια και διαμορφωμένη κοίτη βρίσκεται σε απόσταση 300 μ. από το όριο του χώρου και απολήγει στη θαλάσσια περιοχή ΒΑ του χώρου. Πρόκειται για την θαλάσσια περιοχή ΒΔ του οικισμού Σέσι, η οποία παρουσιάζει ειδικές χρήσεις (κολύμβηση – ψάρεμα) και απέχει από τα όρια του χώρου περίπου 2,5 χλμ. κατά μήκος της ροής των υδάτων».

Τα ανωτέρω, καθώς και το σύνολο των γεωμορφολογικών, γεωλογικών και υδρολογικών στοιχείων και μελετών που περιλαμβάνονται στην Προμελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τέθηκαν υπόψη των αρμοδίων αρχών κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου. Κατά τη διαδικασία αυτή, που ακολούθησε τις διατάξεις του Ν. 3010/2002, όπως εξειδικεύθηκε με τις ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ Β 1022/5.8.02) και 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ Β 332/20.3.03) δεν τέθηκε θέμα ύπαρξης και οριοθέτησης ρεμάτων εντός του χώρου κατασκευής του έργου και συνεπώς δεν προδιαγράφηκε σχετική απαίτηση στους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου. Επισημαίνεται δε ότι οι Περιβαλλοντικοί όροι του έργου έχουν κατ’ επανάληψη κριθεί, τύποις και ουσία, νόμιμοι από το ΣτΕ (αποφάσεις 1151/2007, 1952/2007, 1953/2007, 966/2010).

Με βάση τα παραπάνω είναι απόλυτα σαφές ότι δεν ετίθετο σε καμία περίπτωση θέμα οριοθέτησης ρεμάτων εντός του ΧΥΤΑ από τη Δ/νσα του έργου υπηρεσία, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δεν απαιτείτο από την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου, εφόσον κοίτη ρέματος υφίσταται εκτός του γηπέδου του έργου, σε απόσταση περίπου 300 μ. προς τα κατάντη.

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι στο παραπάνω πλαίσιο, για την κατασκευή του εν λόγω έργου δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 5 του Κτιριοδομικού κανονισμού (ΦΕΚ 59Δ/1989), με το οποίο ρυθμίζονται τα θέματα δόμησης πλησίον ρεμάτων που έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με το Ν. 880/1979, όπως ισχύει με το άρθρο 5 του Ν. 3010/2002.

Α2. Με βάση τη μελέτη εφαρμογής του έργου, οι εντός του γηπέδου του ΧΥΤΑ κοιλάδες, διαμορφώνονται και στεγανοποιούνται ως τμήμα της λεκάνης απόθεσης (Α’ και Β’ Φάση), καθώς και ως επίπεδα βάσης των κτιριακών έργων και του βιολογικού καθαρισμού.

Τα έργα διευθέτησης της απορροής των επιφανειακών υδάτων των περιοχών αυτών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης του έργου, που ακολουθούν τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ Β 1016/17.11.97) και ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ Β 1572/16.12.02), σκοπό έχουν την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων εκτός της λεκάνης απόθεσης, με περιμετρική συλλογή και παροχέτευση προς τα κατάντη, εκτός της περιοχής του έργου. Στη Β Φάση κατασκευής του εν θέματι έργου προβλέπεται κατασκευή αντλιοστασίου ανύψωσης ομβρίων το οποίο θα εκβάλει στην δεξαμενή ομβρίων, που κατασκευάζεται στην παρούσα Α’ φάση (βλ. τεύχος 7 της Μελέτης Εφαρμογής – κεφ. 3/ παρ. 3.2.-Περιγραφή έργων διευθέτησης ομβρίων στο χώρο του ΧΥΤΑ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την μελέτη διαχείρισης των ομβρίων, που περιλαμβάνεται στην εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου ανάλογα με τις φάσεις πλήρωσης της λεκάνης, όσο και μετά το πέρας λειτουργίας του χώρου, η απορροή των επιφανειακών υδάτων θα γίνεται μέσω περιμετρικών τάφρων, οχετών κ.λπ. τεχνικών που αναλύονται στο Τεύχος 7 (Μελέτη Έργων Διαχείρισης Ομβρίων) της μελέτης εφαρμογής (επισυνάπτεται).

Α3. Στις συνταχθείσες και εγκριθείσες μελέτες έχει γίνει σαφής αναφορά για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων. Στον όρο «στερεά απόβλητα» περιλαμβάνονται και τα προϊόντα εκσκαφών εφόσον αυτά δεν επαναχρησιμοποιούνται. Τόσο στην εγκεκριμένη ΜΠΕ όσο και στους Περιβαλλοντικούς Όρους περιέχονται οι τρόποι διαχείρισής τους.

Σε καμία περίπτωση δεν προβλεπόταν επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής κατάντη του ΧΥΤΑ και δεν αποδεικνύεται ότι η διαπιστωθείσα από τους επιθεωρητές επιβάρυνση της θαλάσσιας περιοχής του Σέσι οφείλεται στα υλικά από τις χωματουργικές εργασίες του ΧΥΤΑ, δεδομένου ότι ΧΥΤΑ απέχει από την παραλία 2,5 χιλιόμετρα και όπως φαίνεται στις συνημμένες φωτογραφίες το ρέμα αμέσως μετά το έργο δεν έχει φερτά υλικά.

Πιθανή άλλη αιτία, που ίσως πρέπει να διερευνηθεί, είναι η μεταφορά φερτών υλικών από την ευρύτερη περιοχή, όπου λόγω των πυρκαγιών του 2009 και της έλλειψης βλάστησης, δεν είναι δυνατή η συγκράτηση των υλικών στα πρανή, με αποτέλεσμα αυτά να μεταφέρονται με πλημμυρικές παροχές στο ρέμα και από εκεί στην παραλία όπου αυτό εκβάλει.

Α4. Το τεχνικό έργο (μικρό φράγμα ανάσχεσης) καμιά σχέση δεν έχει με τα έργα που εκτελεί – παρακολουθεί η Δ/νσα Υπηρεσία (ΔΕΚΕ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής). Το τεχνικό κατασκευάστηκε μετά τις πυρκαγιές του 2009 από το ΥΠΕΧΩΔΕ, η δε μελέτη του μπορεί να αναζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, ή τη Δ/νση Δασών Αν. Αττικής.

Από την χωροθέτησή του είναι σαφές ότι το εν λόγω τεχνικό έργο εξυπηρετεί τη συγκράτηση φερτών υλικών από τα πρανή της καμένης περιοχής κατάντη του ΧΥΤΑ. Ως εκ τούτου τα υλικά πλήρωσης της λεκάνης ανάσχεσης δεν προέρχονται από τις χωματουργικές εργασίες του ΧΥΤΑ, αλλά από την ευρύτερη περιοχή όπου, λόγω έλλειψης βλάστησης, δεν είναι δυνατή η συγκράτηση των υλικών στα πρανή, με αποτέλεσμα να είναι εύκολη η αποκόλλησή τους και η μεταφορά τους στο ρέμα.

Α5. Με βάση την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής, ο προτεινόμενος σχεδιασμός για την διευθέτηση των ομβρίων και την αντιπλημμυρική προστασία του έργου, ακολουθεί τα γεωμορφολογικά και υδρολογικά στοιχεία της εγγύτερης περιοχής.

Ο σχεδιασμός βασίστηκε στην αναγκαιότητα της πλήρους απομόνωσης του χώρου από τα όμβρια και τις πλημμυρικές παροχές προκειμένου να μην υπάρχει εισροή ομβρίων υδάτων εντός του κυττάρου. Συνεπώς, με τα τεχνικά έργα τα οποία πραγματοποιούνται/ και θα πραγματοποιηθούν εντός του χώρου, τα όμβρια να ακολουθούν την φυσική τους ροή.

Για το λόγο αυτό σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε, εντός των ορίων της εγκατάστασης, ο κιβωτοειδής οχετός στο κατάντη τμήμα της περιοχής. Στο τεχνικό αυτό έργο, συγκεντρώνονται τα όμβρια από τις περιμετρικές τάφρους που κατασκευάζονται γύρω από το κύτταρο και τις οδούς ώστε να οδηγούνται στο φυσικό τους αποδέκτη.

Προκειμένου να κατασκευαστεί ο εν λόγω οχετός ήταν απαραίτητο να πραγματοποιηθούν εργασίες καθαρισμού και διαπλάτυνσης στη μισγάγγεια, προκειμένου να εδραστεί και κατασκευαστεί ο κιβωτοειδής οχετός διαστάσεων 2 Χ 2 και μήκους 30 μ.

(Επισυνάπτεται το πρότυπο σχέδιο του ΥΠΕΧΩΔΕ (Κ2-2 «Μελέτη Προτύπου Οχετού»)).

Β. Σχετικά με την έκδοση οικοδομικών και λοιπών αδειών για την κατασκευή υποστηρικτικών έργων

Β1. Τα έργα κατασκευής υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης, λυμάτων και διάθεσης (χώροι υγειονομικής ταφής) στερεών αποβλήτων προς εξυπηρέτηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (όπως ο ΧΥΤΑ Γραμματικού που υλοποιείται προς εξυπηρέτηση των Δήμων και Κοινοτήτων της Βορειοανατολικής Αττικής) εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης πολεοδομικών αδειών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 209 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006).

Συγκεκριμένα στη σχετική παράγραφο αναφέρεται: «… Κατά παρέκκλιση των πολεοδομικών διατάξεων τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την ύδρευση και αποχέτευση Δήμων και Κοινοτήτων, την άρδευση περιοχών τους, καθώς και την κατασκευή και λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) τα οποία προβλέπονται από τεχνικές μελέτες, δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των διατάξεων αυτών και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας από τις αρμόδιες αρχές».

Επιπλέον επισυνάπτεται η απαλλαγή από το τμήμα της ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ με αρ. πρωτ. 3094/19-5-2010.

Γ. Σχετικά με τους δανειοθαλάμους απόληψης υλικών

Η διαδικασία που τηρείται για τον έλεγχο και αδειοδότηση των δανειοθαλάμων απόληψης υλικών προβλέπεται στο άρθρο 4.18 (σελ. 39) της Ε.Σ.Υ. Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, η κατασκευάστρια κοινοπραξία κατέθεσε προς έλεγχο τα εργαστηριακά αποτελέσματα που αφορούν την περιεκτικότητα σε άργιλο των αργιλικών υλικών, τα οποία προέρχονται από ιδιωτικές εκσκαφές και βρίσκονται σε εγκεκριμένους δανειοθαλάμους ιδιωτών χωματουργικών έργων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η έκδοση περιβαλλοντικής άδειας από τον ανάδοχο κατασκευής του έργου.

Δ. Σχετικά με την κατασκευή υδραυλικού έργου

Η κατασκευή του υδραυλικού έργου πραγματοποιήθηκε με βάση την Μελέτη Εφαρμογής που κατέθεσε η Ανάδοχος κ/ξία, Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε ως όφειλε από την Δ/νσα Υπηρεσία (ΔΕΚΕ) και Εγκρίθηκε από την Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Δ.Ε.) του έργου.

Στο τεχνικό αυτό έργο, συγκεντρώνονται τα όμβρια από τις περιμετρικές τάφρους, που κατασκευάζονται γύρω από το κύτταρο και τις οδούς ώστε να οδηγούνται στο φυσικό τους αποδέκτη παραλία Σέσι.

(Επισυνάπτεται σχέδιο της Μελέτης Εφαρμογής («Κιβωτοειδής Οχετός 2*2 στην Χιλιομετρική Θέση 840»)).

Ε. Εργαστηριακά αποτελέσματα για τον έλεγχο στεγάνωσης του υπό κατασκευή ΧΥΤΑ

Στους συνημμένους φακέλους υποβάλλονται οι μέχρι σήμερα διενεργηθέντες εργαστηριακοί έλεγχοι για όλες τις στρώσεις στεγάνωσης (αργιλικό υλικό – μεμβράνη – γεωΰφασμα – γεωσυνθετικό στραγγιστήρι). Επιπλέον διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την υποβληθείσα και εγκριθείσα μελέτη εφαρμογής, η Κοινοπραξία πριν την κατασκευή της αργιλικής στρώσης ήταν υποχρεωμένη να κατασκευάσει ένα δοκιμαστικό αργιλικό επίχωμα διαστάσεων 30 Χ 30 m, πάχους περίπου 0,5 m, εντός ή εκτός του πυθμένα της Α’ φάσης του Χ.Υ.Τ.Α. και βέβαια εφόσον οι δοκιμές είναι επιτυχείς, μπορεί να παραμείνει ως τεχνητός γεωλογικός φραγμός, ειδάλλως τα υλικά μετά τη συμπύκνωση θα χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη εκ νέου σε άλλο δοκιμαστικό επίχωμα ή για την κατασκευή του τελικού τεχνητού γεωλογικού φραγμού. Σκοπός του δοκιμαστικού επιχώματος, είναι να διενεργηθεί ποιοτικός έλεγχος, ώστε να διερευνηθεί αν η επιλογή του μηχανήματος συμπύκνωσης, το πάχος των διαδοχικών στρώσεων συμπύκνωσης και ο αριθμός των περασμάτων επαρκούν για την επίτευξη των απαιτούμενων ιδιοτήτων του αργιλικού φραγμού οι οποίες θα έχουν ήδη καθοριστεί με βάση τα διαθέσιμα υλικά.

Με βάση τα εργαστηριακά αποτελέσματα του δοκιμαστικού επιχώματος (επισυνάπτονται), κατασκευάστηκαν όλες οι αργιλικές στρώσεις του κυττάρου. Σε κάθε στρώση γίνονται οι απαιτούμενες εργαστηριακές δοκιμές και παντού τα αποτελέσματα της υδατοπερατότητας δεν είχαν καμία απόκλιση από τις απαιτήσεις των ΚΥΑ και των τεχνικών προδιαγραφών, δηλ. Κ<10-9 m/sec ή μικρότερο. Επιπλέον ο τεχνητός γεωλογικός φραγμός που τοποθετήθηκε είναι ισοδύναμος με συμπυκνωμένο αργιλικό στρώμα πάχους τουλάχιστον 1m και διαπερατότητας Κ=1 Χ 10-9 m/sec. Άρα

Ητφ = 1m

Κτφ = 1Χ10-9 m/sec όπου:

Ητφ = πάχος τεχνητού γεωλογικού φραγμού (m)

Κτφ = συντελεστής διαπερατότητας τεχνητού γεωλογικού φραγμού (m/s)

Το ελάχιστο επιτρεπόμενο πάχος του τεχνητού γεωλογικού φραγμού είναι 0,6 m. Άρα η εξίσωση (1) δίνει:

Ητφ = 1m

Κτφ = 1Χ10-9 m/s Þ Κτφ = 0,6 Χ 10-9 m/sec = 6 Χ 10-10 m/sec

Έτσι επιλέγοντας Ητφ = 0,6 m και Κτφ = 6 Χ 10-10 m/s, υπερπληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας και της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

2. Ο τεχνικός γεωλογικός φραγμός αποτελείται από μίξη αργίλου και εδαφικού σχιστολιθικού υλικού, προκειμένου να επιτευχθούν οι καθορισμένες από τις ΚΥΑ και τις Τεχνικές προδιαγραφές απαιτήσεις για τον αργιλικό φραγμό.

3. Ο βαθμός συμπίεσης της επιφάνειας εξομάλυνσης έχει εξακριβωθεί εργαστηριακά.

4. Η Υδραυλική επάρκεια των υλικών στεγάνωσης δίδεται στην μελέτη Εφαρμογής.

5. Η πυκνότητα κατά Proctor των υλικών στεγάνωσης δίδεται στα εργαστηριακά αποτελέσματα.

6. Όλη η επιφάνεια του γεωλογικού φραγμού που κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε ήταν ομοιογενής, λεία, ομοιόμορφη και δεν παρουσίαζε κόκκους άνω των 10 m/m.

7. Η μεμβράνη που τοποθετείται πάνω από τον τεχνητό γεωλογικό φραγμό είναι HDPE πάχους 2 mm όπως προκύπτει και από τα (επισυναπτόμενα) εργαστηριακά αποτελέσματα του Πανεπιστημίου Πατρών.

8. Με βάση την γεωτεχνική μελέτη που υποβλήθηκε ο συντελεστής ασφάλειας έναντι ολίσθησης στην τάφρο αγκύρωσης είναι: α) μεμβράνη ΣΑ = 2,76>1,5 β) γεωΰφασμα ΣΑ = 1,85>1,5 γ) γεωσυνθετικό στραγγιστήρι ΣΑ = 1,74>1,5

9. Η μεμβράνη καλύπτεται από γεωΰφασμα βάρους 600 gr/m2. Τόσο για το πάχος του όσο και τις άλλες ιδιότητες και αντοχές του, επισυνάπτονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

10. Πάνω από το γεωΰφασμα (στους αναβαθμούς και στον πυθμένα) έχει ή θα τοποθετηθεί πυριτική άμμος πάχους 10 cm. (επισυνάπτονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα)

11. Έλεγχος των κλίσεων των πρανών έγινε σε διάφορα στάδια κατασκευής τους και ο τελικός πριν την διάστρωση της μεμβράνης, όλοι απέβησαν θετικοί. Οι διαμορφωμένες κλίσεις είναι 1:3.

ΣΤ. Πρωτόκολλο εγκατάστασης και άδεια επέμβασης από το αρμόδιο δασαρχείο

Άρση αναδάσωσης πραγματοποιήθηκε με τη με αριθμό 3075/12-9-2005 απόφαση του γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με τίτλο: «Μερική άρση της αριθμ. 6254/84/14-1-1985 απόφασης του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, η οποία αφορά έκταση εμβαδού 464,00 στρεμμάτων στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού», η οποία και επισυνάπτεται.

Με την υπ’ αριθμ. 2972/2010 απόφαση το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε την αίτηση ιδιοκτητών ακινήτων στο Γραμματικό Αττικής που ζητούσαν να ακυρωθεί η με αριθμό 3075/12-9-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με την οποία ήρθη αναδάσωση που είχε επιβληθεί σε ευρύτερη έκταση το 1985, σε έκταση εμβαδού 464 στρεμμάτων, στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ).

Η ως άνω απόφαση του ΣτΕ με την οποία κρίνεται νόμιμη η απόφαση άρσης αναδάσωσης στην ως άνω έκταση των 464 στρεμμάτων αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:

«...Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, με την υπ’ αριθ. 6254/84/14-1-1985 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (Δ’ 98), κηρύχθηκε αναδασωτέα έκταση 29.348 στρεμμάτων στην περιοχή των Κοινοτήτων Καλάμου, Βαρνάβα και Γραμματικού Αττικής, που καταστράφηκε από πυρκαϊά την 13-8-1984. Με το άρθρο 33 παρ. 1 του ν. 3164/2003 (Α’ 176) ολοκληρώθηκε ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφερείας Αττικής και επελέγη, μεταξύ άλλων, ως κατάλληλη θέση για εγκατάσταση ολοκληρωμένης διαχειρίσεως αποβλήτων η θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού. Με την παράγραφο 3 του αυτού άρθρου ορίσθηκε ότι για την πραγματοποίηση κάθε έργου ή δραστηριότητος που αφορά την διαχείριση αποβλήτων στις ως άνω θέσεις απαιτείται η τήρηση της κατ’ άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 1650/1986 διαδικασίας εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων και ότι η έγκριση αυτή επέχει θέση εγκρίσεως επεμβάσεως σε δασική έκταση, κατά τις διατάξεις των άρθρων 45 και 58 του ν. 998/1979, με την δε παράγραφο 7 του αυτού άρθρου ορίσθηκε ότι τα έργα και οι εγκαταστάσεις διαχειρίσεως και διαθέσεως αποβλήτων θεωρούνται, για κάθε έννομη συνέπεια, ως έργα υποδομής ιδιαίτερης σημασίας. Δυνάμει του ως άνω άρθρου 33 παρ. 3 του ν. 3164/2003 εξεδόθη η υπ’ αριθ. ΑΠ 136945/5-12-2003 κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.), με την οποία ενεκρίθησαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Βορειοανατολικής Αττικής» στην εν λόγω θέση «Μαύρο Βουνό». Όπως προκύπτει από την απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, το έργο εκτελείται σε γήπεδο συνολικού εμβαδού 520 στρεμμάτων, από τα οποία τα 464 στρέμματα εμπίπτουν στα όρια της περιοχής που είχε κηρυχθεί αναδασωτέα με την υπ’ αριθ. 6254/84/14-1-1985 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής.. Εν όψει αυτού, στην ως άνω απόφαση, που, κατά το προμνημονευθέν άρθρο 33 παρ. 3 του ν. 3164/2003, επέχει θέση εγκρίσεως επεμβάσεως στην δασική έκταση, διελήφθη και όρος (Δ. 1.21), κατά τον οποίο πρέπει προηγουμένως να εκδοθεί απόφαση άρσεως της αναδασώσεως. Αίτηση ακυρώσεως της και ήδη αιτούσης Κοινότητος κατά της εν λόγω Κ.Υ.Α. απερρίφθη με την υπ’ αριθ. 1151/2007 απόφαση του Δικαστηρίου, με την δε προσβαλλομένη πράξη αίρεται η αναδάσωση στην ως άνω έκταση των 464 στρεμμάτων.»

Η ειδική άδεια επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση έχει δοθεί με το υπ’ αρ. πρωτ. 368/2/3/2006 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας Δ/νση Δασών Ανατολικής Αττικής η οποία και επισυνάπτεται.

Ζ. Υδρογεωλογικά στοιχεία της περιοχής

Γεωλογική, Υδρογεωλογική και Υδρολογική μελέτη έχουν εκπονηθεί κατά την σύνταξη της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι οποίες στη συνέχεια συμπεριλήφθηκαν για τη σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), στη σελ. 4-37 της οποίας αναφέρεται «... το πάχος της ακόρεστης ζώνης, δηλαδή το βάθος στο οποίο πιθανά θα απαντάται ο υδροφόρος ορίζοντας θεωρείται μεγαλύτερο των 90 μ αφού το πάχος του σχετικά στεγανού σχηματισμού είναι πολύ μεγαλύτερο». Το σημαντικό πάχος της ακόρεστης ζώνης και ύπαρξη ικανού πάχους στεγανού φυσικού γεωλογικού φραγμού αποτελεί και ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της περιοχής κατασκευής του έργου.

Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις θα διανοιχτούν και θα παραμείνουν σε λειτουργία στο πλαίσιο εφαρμογής του εγκεκριμένου συστήματος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης του υπό κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής, το οποίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ Β 1016/17.11.97) και ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ Β 1572/16.12.02) και την προκήρυξης του έργου. Συνεπώς, σύμφωνα με την εγκριθείσα μελέτη εφαρμογής, θα διανοιχτούν ανάντη και κατάντη της υδραυλικής κλίσης του έργου γεωτρήσεις για τη μόνιμη παρακολούθηση των υπογείων υδάτων.

Η. Στοιχεία αυτοψιών / επιθεωρήσεων του έργου

Το έργο επιβλέπεται από έξι (6) μηχανικούς της Δ/νσας Υπηρεσίας (ΔΕΚΕ) συνεπικουρούμενους από μηχανικούς της Προϊσταμένης αρχής του έργου (ΔΔΕ) και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Οι επί τόπου επισκέψεις λόγω της σπουδαιότητας και των προβλημάτων με τους κατοίκους που παρουσιάζει το έργο, είναι σχεδόν καθημερινές. Όλες οι κατασκευές ελέγχονται τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί απόκλιση από την εγκεκριμένη μελέτη.

Συνημμένα.

1. Τμήμα του Τεύχους 7 – Μελ. Εφαρμογής

Ομβρίων

2. Ενδεικτικές Φωτο (7) του ρέματος (Από

Φράγμα Ανάσχεσης ΥΠΕΧΩΔΕ έως και

Περιοχή Εκβολής)

3. Τυποποιημένο σχέδιο ΥΠΕΚΑ (πρώτυπο

Σχέδιο του ΥΠΕΚΑ τέως ΥΠΕΧΩΔΕ (Κ2-2

«Μελέτη Προτύπου Οχετού»)

4. Εργαστηριακά Αποτελέσματα

α. Επιχωματώσεις

β. Αργιλικές & Αποστραγγιστικές Στρώσεις

γ. Μεμβράνες – γεωυφάσματα –

Αποστραγγιστικές στρώσεις

δ. Αποτελέσματα εργαστηρίου Παν.μιου

Πατρών (Διάτρηση–εφελκισμός κλπ)

ε. Πιστοποιητικά Δοκιμών από κατασκευαστές

Γεωσυνθετικών υλικών

στ. Αποτελέσματα Δοκιμών Συγκόλλησης

Μεμβρανών

5. Άδεια επέμβασης από Δασαρχείο

Καπανδριτίου (368/08.3.06)

6. Απαλλαγή από την έκδοση οικοδ. Άδειας Με Ε.Γ.Γ. Αποκ. Διοίκ. Αττικής

(3094/2010) Ο Προϊστάμενος Δ.Ε.Κ.Ε.

7. Απόφαση Μερικής Άρσης Αναδάσωσης

(3075/23.9.2005-Αρ. Φύλλου 1024)

Λάβδας Παναγιώτης

Πολιτικός Μηχ/κός με Α’βΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΚΕ

ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1.- Η ΔΕΚΕ υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ρέματα στο χώρο κατασκευής του ΧΥΤΑ αλλά ότι το γήπεδο του ΧΥΤΑ διατρέχουν δυο αβαθείς κοιλάδες οι οποίες δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ρέματα ή χείμαρροι. Πλην όμως:

α) Στον χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού της περιοχής του έργου (αναφέρεται στη Μ.Π.Ε.) αποτυπώνονται τα δυο ρέματα.

β) Η ύπαρξη ρέματος διαπιστώνεται στην από 25/4/2005 έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

γ) Η ύπαρξη των ρεμάτων είναι εμφανής στις αεροφωτογραφίες της περιοχής του έργου από το έτος 1940 και μετά.

δ) Στα πρανή του κυττάρου υπήρχαν προ της επεμβάσεως του εργολάβου τουλάχιστον τρεις (3) μισγάγγειες μεγάλους βάθους όπως προκύπτει από σχετικές φωτογραφίες οι οποίες είχαν σαν αποδέκτη τη διαμορφωμένη κοίτη του ρέματος εντός του ΧΥΤΑ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

Ποιός ευθύνεται για την έλλειψη αναφοράς των ρεμάτων και των μισαγάγγειων στα πρανή στην Μ.Π.Ε.; Ποιός ενέκρινε την Μ.Π.Ε.; Ο Δήμος Μαραθώνος χρησιμοποίησε τα ανωτέρω στοιχεία στην αίτηση ακυρώσεως στο ΣτΕ και στα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε; Εάν όχι γιατί;

2.- Η ΔΕΚΕ υποστηρίζει ότι τα υλικά που πλήρωσαν το φράγμα ανάσχεσης και στη συνέχεια επιβάρυναν τη θαλάσσια περιοχή στο Σέσι δεν προέρχονται από τις χωματουργικές εργασίες του ΧΥΤΑ αλλά από την ευρύτερη περιοχή. Πλην όμως:

α) Στην αυτοψία της η ΕΥΕΠ διαπίστωσε παράσυρση υλικών που είχαν αποτεθεί επί των κλιτύων της μισγάγγειας, ιδιαίτερα δίπλα στην υπό κατασκευή Μονάδα Επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.

β) Μέχρι την έναρξη των εργασιών επιχωμάτωσης του ΧΥΤΑ το καλοκαίρι του 2010, ουδεμία πλήρωση του φράγματος ανάσχεσης είχε συμβεί ούτε φυσικά οποιαδήποτε παράσυρση υλικών στη θάλασσα.

γ) Είναι εμφανή σε φωτογραφίες μετά τις βροχές τα νεροφαγώματα στα διαμορφωμένα πρανή του κυττάρου.

δ) Κανένα από τα υπόλοιπα αντιπλημμυρικά φράγματα που έγιναν στην περιοχή του Γραμματικού μετά την πυρκαγιά του 2009 δεν πληρώθηκε από υλικά πλην αυτό του ΧΥΤΑ, όπως προκύπτει από σχετικές φωτογραφίες.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Οι χάνδακες (νεροφαγώματα) στα διαμορφωμένα πρανή του κυττάρου πώς έγιναν; Που πήγαν τα υλικά των νεροφαγωμάτων (αργιλική στρώση, μπάζα κ.λπ.); Υπάρχει ρέμα στον ΧΥΤΑ και γι’ αυτό κατασκευάστηκε το φράγμα ανάσχεσης στο συγκεκριμένο σημείο ή δεν υπάρχει ρέμα και συνεπώς ποιος ο λόγος της κατασκευής του; Δεν πρέπει κάποιοι να ελεγχθούν γι’ αυτό;

3.- Από την απάντηση της ΔΕΚΕ προκύπτει ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία δοκιμαστική γεώτρηση για την διαπίστωση του ύψους και της διαμόρφωσης του υδροφόρου ορίζοντα. Πλην όμως:

α) Στο χώρο όπου κατασκευάζεται το «μάτι» του κυττάρου του ΧΥΤΑ υπάρχει πηγάδι μόνιμα πλήρες νερού του οποίου η στάθμη ευρίσκεται σε βάθος 2,5 μέτρων από την επιφάνεια.

β) Στην Μ.Π.Ε. του έργου αναφέρεται η ύπαρξη πηγαδιού στη θέση «ΡΑΠΤΗ» που είναι η θέση του ΧΥΤΑ.

γ) Η απόπειρα των ιδιωτών για δοκιμαστική γεώτρηση σε ιδιωτική έκταση στο χώρο του ΧΥΤΑ σταμάτησε με άνωθεν επέμβαση.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

Τελικά ποιο είναι το ύψος και ποια η διαμόρφωση του υδροφόρου ορίζοντα; Ο δήμος Μαραθώνος ο οποίος ανέλαβε να διενεργήσει γεώτρηση για τον ίδιο λόγο προχώρησε σε ενέργειες και σε ποιες;

4.- Από τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου προκύπτει η αφαίρεση 50.000 μ3 χώματος για τη διαμόρφωση της λεκάνης του κυττάρου. Επίσης από τις Τεχνικές Προδιαγραφές προκύπτει η τοποθέτηση ποσότητας περίπου 100.000 μ3 για την κατασκευή της αργιλικής στρώσης.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

α) Που πήγαν οι σωροί των μπάζων από τις εκσκαφές; Υπάρχουν παραστατικά για τη μεταφορά τους;

β) Υπάρχουν παραστατικά για την προμήθεια και μεταφορά του όγκου για την αργιλική στρώση; Σημειώνουμε ότι ένα φορτηγό μεταφέρει το πολύ 12 μ3 χώματος. Συνεπώς για τη μεταφορά πρέπει να πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 8.300 δρομολόγια (100.000 μ3 : 12 μ3). Υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά;

ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ

Ο Δήμος Μαραθώνος και η επιτροπή αιρετών που έχει την αμέριστη οικονομική, νομική και τεχνική του υποστήριξη θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες; Θα υποβάλει μηνύσεις κατά των υπευθύνων;

Μήπως τελικά η απόφαση για κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (των μοναδικών που έφεραν στην επιφάνεια τις παραβιάσεις) ήταν εσφαλμένη; Μήπως η κίνηση αυτή εξυπηρετεί αντίθετα συμφέροντα; Λέμε μήπως;

Επιτροπή Γραμματικού κατά των ΧΥΤΑ 17/05/2011

oxixyta.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου