Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO , ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ;

Ειδική έκθεση αριθ. 20 2012
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ
Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΈΡΓΩΝ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΜΈΣΩ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ
ΜΈΤΡΩΝ ΩΣ ΤΡΟΠΟΣ ΒΟΉΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ
ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΈΛΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕ;

Διαβάστε την Έκθεση :
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_20/SR12_20_EL.PDF

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σύμφωνα με τους ελεγκτές της ΕΕ, η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης από
την ΕΕ υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων ήταν περιορισμένη, λόγω της
ανεπαρκούς εφαρμογής των συνοδευτικών μέτρων
Το 2010 υπολογίστηκε ότι κάθε πολίτης της ΕΕ παράγει ετησίως κατά μέσο όρο περίπου 500 κιλά αστικών
αποβλήτων, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον εάν δεν συλλεγούν,
υποβληθούν σε επεξεργασία και διατεθούν κατάλληλα. Ωστόσο, η κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων μπορεί
να οδηγήσει στη βελτίωση της χρήσης των πόρων, διότι τα επεξεργασθέντα αστικά απόβλητα μπορούν επίσης
να αποτελούν πηγή πρώτων υλών. Ως εκ τούτου, η ΕΕ έχει καθιερώσει κοινά πρότυπα και επιμέρους στόχους
υπό μορφή οδηγιών για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, και συγχρηματοδοτεί υποδομές διαχείρισης
αποβλήτων σε συγκεκριμένες περιφέρειες. Η συνεισφορά της ΕΕ στις υποδομές διαχείρισης αποβλήτων είναι
σημαντική: τα ποσά που διατέθηκαν σχετικά μέσω διαρθρωτικών μέτρων αντιστοιχούσαν σε 10,8
δισεκατομμύρια ευρώ κατά την περίοδο 2000-2013.
Οι ελεγκτές της ΕΕ διαπίστωσαν ότι η αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης υποδομών διαχείρισης αστικών
αποβλήτων μέσω διαρθρωτικών μέτρων της ΕΕ ήταν περιορισμένη. Ικανοποιητικές υπήρξαν μόνον οι επιδόσεις έργων
που στηρίζονταν σε κατάλληλη χωριστή συλλογή αποβλήτων στην πηγή τους. Πέτυχαν τους στόχους της πολιτικής
διαχείρισης αποβλήτων της ΕΕ οι περιφέρειες που εφάρμοσαν συνοδευτικά μέτρα (όπως η διεξαγωγή εκστρατειών
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ο επανασχεδιασμός διοικητικών διαδικασιών ή η θέσπιση οικονομικών κινήτρων ή
αντικινήτρων) και έθεσαν επίσης σε λειτουργία οικονομικά μέσα. Η χρηματοδότηση της ΕΕ σε άλλες περιφέρειες
οδήγησε σε ήσσονες μόνο βελτιώσεις στη διαχείριση των αποβλήτων. Η εφαρμογή των εν λόγω συνοδευτικών μέτρων
δεν αποτελούσε προϋπόθεση για τη λήψη επιχορήγησης από την ΕΕ.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου :
http://europa.eu/rapid/press-release_ECA-13-2_el.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου