Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

ΤΟ FAST TRACK '' ΤΡΑΚΑΡΕΙ '' ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Το fast track "τρακάρει" στο Σύνταγμα
Σταυρογιάννη Λ.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/11/2010

Την ολοφάνερη αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του νόμου (πλέον) για τις "γρήγορες επενδύσεις" τεκμηριώνει η έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, διατάξεων με τις οποίες καταργείται ουσιαστικά η γνωμοδότηση των υπηρεσιών στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και ανατρέπεται επί τα χείρω η ισχύουσα νομοθεσία που συνδέεται με τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. (Έργα σε εκτός σχεδίου περιοχές, χωροθέτησή τους με ειδικά σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχών Εγκατάστασης Στρατηγικών Επενδύσεων τα οποία κατισχύουν έναντι θεσμοθετημένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, ρυμοτομικών σχεδίων κ.ά.).

Αναλυτικότερα, η έκθεση με ημερομηνία 16 Νοεμβρίου καθιστά σαφές ότι η διάταξη παρ. 1 του άρθρου 22, η οποία ορίζει πως "η σχετική διοικητική διαδικασία ολοκληρώνεται και οι αναγκαίες γνώμες και άδειες για την εκτέλεση των έργων, ιδίως σε σχέση με χωροταξικές και περιβαλλοντικές άδειες, συνοδά και βοηθητικά έργα και έργα σύνδεσης, εκδίδονται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή σχετικής αίτησης από την 'Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.' στην αρμόδια υπηρεσία. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται ότι η άδεια που έχει ζητηθεί έχει δοθεί σύμφωνα με τη σχετική αίτηση" είναι αντισυνταγματική.

Όπως υπογραμμίζει, "η σιωπηρή έγκριση δεν συνάδει προς τις συνταγματικές διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος, η δε έγκριση πρέπει να παρέχεται μόνο με ρητή θετική πράξη". Και προστίθεται: "Κριτική έχει δεχθεί και η ισχύουσα ρύθμιση του άρθρου 4 παρ. 9 περ. γ του ν. 1650/1986, συμφώνως προς την οποία, έγκριση των περιβαλλοντικών όρων μπορεί να χορηγηθεί και χωρίς τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, μετά από την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών εντός των οποίων οι ανωτέρω οφείλουν να απαντήσουν, ως μη συνάδουσα προς τις, σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος, αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης". Ως προς την έγκριση περιβαλλοντικών όρων βάσει της νομολογία του ΣτΕ η Επιστημονική Επιτροπή ξεκαθαρίζει: "Από την άπρακτη παρέλευση της σχετικής προθεσμίας δεν μπορεί να συναχθεί τεκμήριο έγκρισης και κατ' επέκταση η έγκριση Περιβαλλοντικών όρων εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 22"!Εκτός σχεδίου

Σχολιάζοντας τη διάταξη (άρθρο 7) που προβλέπει "για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων" σε εκτός σχεδίου περιοχές έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με τους όρους και περιορισμούς δόμησης, παρατηρεί ότι κατ' επιταγήν του άρθρου 24 & 2 του Συντάγματος "η δόμηση επιτρέπεται μόνον κατ' εξαίρεση, δυναμένη και να απαγορεύεται εν όλω ή εν μέρει ή να επιτρέπεται υπό ιδιαιτέρως αυστηρούς όρους και περιορισμούς, προσαρμοσμένους στην ιδιαίτερη φύση κάθε περιοχής". Παραθέτει δε το σχετικό κεφάλαιο του Εθνικού Χωροταξικού που επιτάσσει τον περιορισμό τής εκτός σχεδίου δόμησης και παραπέμπει στα ειδικά χωροταξικά για τη βιομηχανία, τον τουρισμό και τις ΑΠΕ προκειμένου να "περιοριστεί η εκτός σχεδίου δόμηση και να ενισχυθεί η συγκέντρωση νέων παραγωγικών μονάδων σε οργανωμένους υποδοχείς".

Ενδεικτικά: "Μεταξύ των ρυθμίσεων για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό στο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ) (αρ. Αποφ. 6877/4872, ΦΕΚ Α' 128/3.7.2008) αναφέρεται ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης, μέσω επεμβάσεων, όπως σχεδιαστικές ρυθμίσεις, κατά προτεραιότητα, στις κρίσιμες περιοχές του εξωαστικού χώρου, ή προσδιορισμός ευρύτερων ζωνών στις οποίες θα επιτρέπεται η χωροθέτηση οχλουσών χρήσεων, έτσι ώστε να απαγορευθεί η διάχυσή τους σε όλο τον χώρο, ή προσδιορισμός ζωνών προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, των φυσικών πόρων και του τοπίου, στις οποίες θα περιορίζεται ή/και θα απαγορεύεται η δυνατότητα δόμησης, η δημιουργία ζωνών ανάπτυξης οργανωμένης οικιστικής, παραγωγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης (ΒΕΠΕ, ΠΟΤΑ, ΠΟΑΠΔ, ΠΕΡΠΟ κ.λπ.) ή επιβολή περιορισμών στη δόμηση, η χρήση και η κατάτμηση γηπέδων, όπως εξειδικεύονται στα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τη Βιομηχανία, τον Τουρισμό, τον Ορεινό και τον Παράκτιο χώρο (άρθρο 12). Περαιτέρω, διά του ΓΠΧΣΑΑ, επιδιώκεται, ειδικώς, αφενός ως προς τις υποδομές παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, η αποφυγή της διέλευσης των δικτύων μεταφοράς από αρχαιολογικούς χώρους και, κατά το δυνατόν, από περιοχές του Δικτύου Φύση (NATURA) 2000 και προστατευόμενα τοπία...".Ειδικά σχέδια

Για τα σχέδια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Περιοχών Εγκατάστασης Στρατηγικών Επενδύσεων, αντιγραφή ολυμπιακού νόμου, τα οποία καταργούν θεσμοθετημένα πολεοδομικά καθεστώτα, στην πολυσέλιδη έκθεση σημειώνεται με νόημα: "Στο μέτρο που η πολεοδομική ανάπτυξη δέον να γίνεται με κριτήριο την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης των κατοίκων, οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα έπρεπε να οδηγούν σε επιδείνωση των όρων διαβίωσης και υποβάθμιση του φυσικού ή του προβλεπόμενου από την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία οικιστικού περιβάλλοντος (βλ. ενδεικτικώς, ΣτΕ 3180,)". Εξηγεί δε, μεταξύ άλλων, ότι με τις Ζώνες Οικιστικού ελέγχου "επιδιώκεται ο έλεγχος της εκτός πολεοδομικού σχεδιασμού δόμησης ή άλλων εργασιών και δραστηριοτήτων με σκοπό την αποτροπή πραγματικών καταστάσεων που θα επέφεραν δυσχέρειες στον ορθολογικό χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τον οποίο αξιώνει το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος", ΣτΕ 3572/2003). Επιπλέον υπενθυμίζει "και το ειδικό καθεστώς προστασίας ορισμένων περιοχών, όπως είναι τα ευπαθή οικοσυστήματα (όρη, δάση, ακτές), οι παράκτιες περιοχές, τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τα μικρά νησιά και οι παραδοσιακοί οικισμοί σε μικρά νησιά". Σε κάθε περίπτωση, η έκθεση επί του νομοσχεδίου "Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων" αποτελεί πολύτιμο υλικό για κατάθεση αίτησης ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας με την πρώτη έκδοση διοικητικής πράξης σε εφαρμογή του νόμου...
πηγη : ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου