Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2014

Πολυτεχνείο Κρήτης : Μελέτη εντοπισμού υποψηφίων χώρων για δημιουργία κεντρικής ΟΕΔΑ

Ενδιαφέρουσα Μελέτη του Πολυτεχνείου Κρήτης για την Περιφέρεια Κρήτης , η οποία υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να ανοίξει την συζήτηση για εύρεση κατάλληλων χώρων απόθεσης απορριμμάτων / υπολειμμάτων και σε άλλες Περιφέρειες  , ειδικά της Περιφέρειας Αττικής , όπου ο χώρος της Φυλής έχει κορεσθεί , καταστρέφοντας εδώ και 50 χρόνια της ζωές των κατοίκων και το περιβάλλον , η χωροθέτηση στο Γραμματικό έχει αποδειχθεί άκρως προβληματική και θα γίνει μέρος του προβλήματος και όχι η λύση , η δε χωροθέτηση στην Κερατέα εκ των πραγμάτων έχει ακυρωθεί .
Ενδεχομένως , η μελέτη εντοπισμού υποψηφίων χώρων , θα μπορούσε να γίνει και από μεμονωμένους Δήμους ή σε συνεργασία τους με όμορους και όχι αναγκαστικά σε επίπεδο Περιφέρειας . Θέματα προς συζήτηση ..
Τα περιεχόμενα της μελέτης :
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ................................. 8-1
8.1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ .............................................. 8-1
8.1.1. Κριτήρια αποκλεισμού χώρων ............................................................... 8-2
8.1.1.1. Εισαγωγή ..................................................................................... 8-2
8.1.1.2. Κριτήρια αποκλεισμού σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ..... 8-6
8.2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΧΥΤ – ΣΜΑ - ΜΟΝΑΔΩΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Σ.Α. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΣΔΑ ΚΡΗΤΗΣ .......................................... 8-8
8.2.1. ΧΥΤ μη επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων/ ΟΕΔΑ .................................... 8-8
8.2.1.1. Εφαρμοζόμενα κριτήρια................................................................. 8-8
8.2.1.2. Κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε επόμενο στάδιο ........... 8-13
8.2.2. ΧΥΤ αδρανών ..................................................................................... 8-16
8.2.2.1. Εφαρμοζόμενα κριτήρια............................................................... 8-16
8.2.2.2. Κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε επόμενο στάδιο ........... 8-20
8.2.3. Σταθμοί Μεταφόρτωσης Αποβλήτων - Σ.Μ.Α. και Κέντρα Διαλογής
Ανακυκλώσιμων Υλικών – Κ.Δ.Α.Υ. ...................................................................... 8-22
8.2.3.1. Εφαρμοζόμενα κριτήρια............................................................... 8-22
8.2.3.2. Κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε επόμενο στάδιο ........... 8-24
8.2.4. Κριτήρια αποκλεισμού περιοχών Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων
(ΜΕΑ) συμπεριλαμβανομένων των Μονάδων Προδιαλεγμένου Οργανικού ............... 8-26
8.2.4.1. Εφαρμοζόμενα κριτήρια αποκλεισμού ........................................... 8-27
8.2.4.2. Κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε επόμενο στάδιο ........... 8-30
8.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ – Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ............................ 8-34
8.3.1. Επιλογή χώρου – Κριτήρια Επιλογής - Αξιολόγηση – Οδηγός Πολυκριτηριακής
Ανάλυσης για την Τελική Επιλογή ........................................................................ 8-36
8.3.1.1. Εισαγωγή ................................................................................... 8-36
8.3.1.2. Κριτήρια Συγκριτικής Αξιολόγησης & Επιλογής Χώρου εγκατάστασης
Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) ή/και Χώρου
Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ....................................................... 8-3

'' Το σημαντικότερο στη διαδικασία χωροθέτησης είναι η επιλογή των κατάλληλων κριτηρίων
αποκλεισμού ή/και καταλληλότητας. Στόχος είναι ο εντοπισμός των «ευρύτερων» περιοχών,
εντός των οποίων ενδέχεται να χωροθετηθεί το κάθε προβλεπόμενο έργο. Ουσιαστικά με τον
όρο «ευρύτερες περιοχές» νοούνται οι περιοχές εκείνες που θα προκύψουν αφού
εφαρμοστούν τα κριτήρια αποκλεισμού και μειωθεί η έκταση των προς εξέταση περιοχών για
τη χωροθέτηση.
Στην περίπτωση της παρούσας μελέτης, προκειμένου να εντοπισθούν περιοχές καταρχήν
κατάλληλες για τη χωροθέτηση των έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων σε όλη την
έκταση της Περιφέρειας και σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, καθορίζονται όροι και περιορισμοί
καταλληλότητας (κριτήρια) σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και τις απαιτήσεις της Ελληνικής
και Κοινοτικής Νομοθεσίας. ''
Διαβάστε την μελέτη :
http://www.pkr.gov.gr/files/11/5774/pesdak_2010_-_kefalaio_8.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου