Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

7η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών στο έργο ΧΥΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ !!

Σήμερα δημοσιοποίηθηκε αυτή η απόφαση, αν και είναι του Απριλίου:

7η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ’’ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ’’ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ»

 Δείτε το σκεπτικό , νομίζουμε ότι έχει ενδιαφέρον ... : 

'' ΕΠΕΙ∆Η
Με βάση την από 31/10/07 υπογραφείσα σύµβαση, το άρθρο 12 της διακήρυξης, καθώς και το
άρθρο 8.2 της Ε.Σ.Υ., ο προβλεπόµενος χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 21 µήνες. Mε βάση την
υπ’ αριθµό 2069/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε
συνολική παράταση (µαζί µε την 3µηνη δοκιµαστική λειτουργία) έως τις 30-06-2013.
Μετά την έγκριση της 6ης παράτασης εξακολουθούν και υφίστανται προβλήµατα τα οποία
επηρεάζουν το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα. Πιο συγκεκριµένα:
1) Με το µε αρ.πρωτ./∆ΕΚΕ/364/23-03-2011 ενηµερώθηκε η κατασκευαστική Κ/ξία για την
συντέλεση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εντός του χώρου του εργοταξίου. Από την
αναγκαστική απαλλοτρίωση, απαλλοτριώθηκαν µόνο 30.378 τετραγωνικά µέτρα από το
69.024 που θα έπρεπε να απαλλοτριωθούν. Αυτό έχει ως συνέπεια να µην είναι δυνατή η
κατασκευή της περίφραξης, της αντιπυρικής ζώνης, της δενδροφύτευσης της άρδευσης, 
και των εξαρτώµενων από αυτές εργασιών, αφού τα οικόπεδα που δεν έχουν
απαλλοτριωθεί βρίσκονται στην περιοχή των προαναφερόµενων έργων. 
2) Για την κατασκευή της εξωτερικής οδοποιίας δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
απαλλοτρίωσης όλων των τµηµάτων της εξωτερικής οδοποιίας για τα τµήµατα του έργου
που έχουν ιδιοκτησιακό καθεστώς ιδιωτών τόσο στο νότιο όσο και στο βόρειο άξονα. Για την
συνέχιση εργασιών που αφορούν την εξωτερική οδοποιία υφίσταται τα παρακάτω προβλήµατα
• Περιοχές τόσο του Βορείου όσο και του Νοτίου άξονα που είναι χαρακτηρισµένες ως
δηµόσιες δασικές εκτάσεις διεκδικούνται από ιδιώτες και δεν επιτρέπουν να εκτελεσθούν
εργασίες . ''
• Πρέπει να πραγµατοποιηθεί άµεση µετακίνηση του υφιστάµενου αγωγού ύδρευσης
προκειµένου να συνεχιστούν οι εργασίες της εξωτερικής οδοποιίας τουλάχιστον στα
τµήµατα που έχει δοθεί άδεια από το δασαρχείο. Υπάρχει θέµα µετατόπισης του
υπάρχοντος αγωγού ύδρευσης όπου σιωπηρά δεν συµφωνεί ο ∆ήµος Μαραθώνος µη
δίνοντας απάντηση σε έγγραφα της υπηρεσίας για την εξασφάλιση της αδείας µετατόπισης.
• Πρόβληµα αποτελούν και οι παλιές απορριµµατικές αποθέσεις σκουπιδιών και µπαζών, τα
οποία αποκαλύφτηκαν κατά την διάρκεια των χωµατουργικών εργασιών τόσο στο Νότιο
όσο και στο Βόρειο άξονα και τα οποία θα πρέπει άµεσα να µετακινηθούν προκειµένου να
ολοκληρώσουµε τις εργασίες διάνοιξης – διαπλάτυνσης των οδών πρόσβασης. 
3) ∆εν έχουν σταµατήσει τα προβλήµατα που δηµιουργούν οι κάτοικοι της περιοχής που δεν
συµφωνούν µε την κατασκευή του ΧΥΤΑ και αντιδρούν µε διαφόρους τρόπους. Αποτέλεσµα
όλων αυτών των προβληµάτων είναι οι συνεχείς καθυστερήσεις στην πρόοδο του έργου και
στη εφαρµογή του χρονοδιαγράµµατος που µπορούν να υπολογισθούν µόνο σαν χρόνος για
την παράταση
4) Κατά την διάρκεια των χειµερινών µηνών σηµειώθηκαν εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις µε
αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών οδοποιίας - κατασκευές ηλεκτρολογικών
δικτύων κλπ για µεγάλο χρονικό διάστηµα.
5) Οι εργασίες δεν καθυστέρησαν µε υπαιτιότητα του αναδόχου και δικαιούται παράταση
προθεσµίας µε αναθεώρηση
6) Ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση για παράταση προθεσµίας µέχρι και 31-12-2013 (α σχετικό)
δηλαδή 360 ηµέρες, συµπεριλαµβανοµένης και της τρίµηνης δοκιµαστικής λειτουργίας.
7) Η παράταση που ζητά ο ανάδοχος προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις του νόµου (άρθρο
36/παρ.6/εδ. Α του Π.∆. 609/85 και άρθρο 48/παρ. 8/εδ. α του ν.3669/08), πρόκειται για έργο
της Περιφέρειας Αττικής που την αρµοδιότητα έχει ως προϊστάµενη αρχή η Οικονοµική
Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.''

Η ΑΠΟΦΑΣΗ :
http://et.diavgeia.gov.gr/f/perifereia_attikis/ada/%CE%92%CE%95%CE%9637%CE%9B7-74%CE%94

1 σχόλιο: